تحویل موقت ، شنبه 93/02/27

موارد تحویل
-تحویل مقطع و پلان
-تمامی موارد مربوطه به پلان
-هرگروه:حداقل یک یا چند مقطع از سایت به نحوی که مسیرهای دسترسی و تک تک پروژه ها و ارتباط آن ها با یکدیگر کاملا مشخص ترسیم گردد.
-هر فرد گروه:یک مقطع طولی و یک مقطع عرضی از پروژه به نحوی که سطوح مختلف پروژه و کاربری های مربوط مشخص گردد.
-تذکر: کدهای ارتفاعی حتما نوشته شود
      تاریخ : 1393/2/24 | 1476 بازدید