زمان تحویل نهایی مدرسه معماری فردا

تحویل نهایی کلیه طرح های مدرسه معماری در تاریخ 1393/04/25 می باشد .لازم به ذکر میباشد به دلیل اضافه شدن زمان تحویل نوع ارایه به طور کامل و جامع می باشد.


تاریخ : 1393/4/11 | 1556 بازدید