موارد تحویل نهایی 1393/04/25

طرح 1.....
سایت پلان 1:200       پلان طبقات 1:100        مقطع 2 عدد 1:100        نما 1 عدد 1:100      پرسپکتیو 2عدد خارجی 3 عدد داخلی
ماکت حجمی با متریال حرفه ای  مقیاس آزاد
CD کلیه شیت ها و مدارک الزامی می باشد.
طرح 3.....
سایت پلان 1:200       پلان طبقات 1:200        مقطع 2 عدد 1:200        نما 1 عدد 1:200      پرسپکتیو 2عدد خارجی 3 عدد داخلی
ماکت حجمی با متریال حرفه ای  مقیاس آزاد
CD کلیه شیت ها و مدارک الزامی می باشد.
طرح 4.....
سایت پلان 1:200       پلان طبقات 1:200        مقطع 2 عدد 1:200        نما 1 عدد 1:200      پرسپکتیو 2عدد خارجی 3 عدد داخلی
ماکت حجمی با متریال حرفه ای  مقیاس آزاد
CD کلیه شیت ها و مدارک الزامی می باشد.
طرح 5.....
سایت پلان 1:400       پلان طبقات 1:100        مقطع 2 عدد 1:200        نما 1 عدد 1:200      پرسپکتیو 2عدد خارجی 3 عدد داخلی
ماکت حجمی با متریال حرفه ای  مقیاس آزاد
CD کلیه شیت ها و مدارک الزامی می باشد.تاریخ : 1393/4/11 | 1642 بازدید